Disclaimer

KOK & HEIJKAMP BEDRIJFSHUISVESTING


Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.


De website van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting bevat de mogelijkheid om zowel door Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.


De Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting en Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting. Tevens is Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting die de informatie toegankelijk maakt.


Behalve in geval van grove aantoonbare nalatigheid of opzet is Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.